Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %.

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez Notariusza w związku z dokonaniem czynności.

Notariusz – jako płatnik – jest zobowiązany do pobrania i przekazania odpowiednim instytucjom opłat i podatków, a w szczególności:

W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia i opłat związanych z daną czynnością notarialną proszę o osobisty, telefoniczny lub e-mailowy kontakt z Kancelarią.

§

Możliwość płatności kartą
Menu
Umów wizytę