§

Notariusz – zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie [dalej: „Ustawa”] – dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza – jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron – akty notarialne obejmujące:
 • umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności/wspólności, o dział spadku, o dożywocie, przedwstępne, mające za przedmiot w szczególności nieruchomości gruntowe, lokalowe, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali lub prawa użytkowania wieczystego;
 • warunkowe umowy sprzedaży i umowy przenoszące własność;
 • umowy deweloperskie;
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, podziału lokali, łączenia lokali;
 • umowy majątkowe małżeńskie;
 • umowy o podział majątku wspólnego;
 • umowy spółek;
 • oświadczenia o poddaniu egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego;
 • oświadczenia o poddaniu egzekucji z umowy najmu okazjonalnego/instytucjonalnego;
 • umowy/oświadczenia o ustanowieniu hipoteki;
 • umowy/oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych i osobistych, albo użytkowania,
 • testamenty, testamenty z zapisem zwykłym, poleceniem, testamenty z zapisem windykacyjnym, które mogą być – na żądanie strony – zarejestrowane w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT);
 • pełnomocnictwa;
 1. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 2. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 3. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw,
 4. sporządza poświadczenia, w tym:
 • własnoręczności podpisu/uznania podpisu za własnoręczny;
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
 • datę okazania dokumentu, tzw. datę pewną;
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 1. spisuje protokoły, w tym:
 • protokoły z walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych;
 • protokoły ze zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i wlanych zgromadzeń akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych;
 • protokoły z zebrania wspólników pozostałych spółek osobowych;
 • protokoły dziedziczenia;
 • protokoły z przyjęcia/odrzucenia spadku,
 • protokoły spisywane na żądanie stron w celu stwierdzenia zdarzeń wywołujących skutki prawne, takich jak stawiennictwo lub niestawiennictwo stron, otwarcie strony internetowej, itp.,
 1. sporządza protesty weksli i czeków,
 2. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 3. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 4. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 5. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 6. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne polegające na poświadczeniach wymienionych w pkt 5 powyżej dokonywane są „od ręki” bez konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu. W zakresie pozostałych czynności prosimy o kontakt (telefoniczny lub e-mailowy) w celu umówienia terminu i ustalenia zakresu dokumentów jakie należy zgromadzić przed przystąpieniem do czynności.

Zgodnie z Ustawą notariusz dokonuje czynności notarialnych w Kancelarii notarialnej, przy czym czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Stronom – w związku z dokonywaną w Kancelarii czynnością notarialną – udzielane są osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną, bezpłatne porady prawne oraz wyczerpujące wyjaśnienia.

Menu
Umów wizytę